ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ាណែតៈ អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអំណាចទី៤

ភ្នំពេញៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ាណែត បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអំណាចទី៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លោកបានបន្តថា អ្នកសារព័ត៌មាន បានគឺជាកញ្ចក់ ឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពសង្គម និងរួចចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ តាមរយៈការបង្ហាញបញ្ហា ភ្លាមៗ ក្តៅៗ…។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *